style='display: ;'}>

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

KOILLISMAAN KOIRAKERHO RY:N SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Koillismaan koirakerho ja sen kotipaikka on Kuusamo.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaikenrotuisten koirien käyttöä järjestämällä koulutustilaisuuksia, koiranäyttelyitä ja käyttökokeita. Levittää oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien, nuorison, yleisön ja julkisen vallan keskuuteen järjestämällä koulutusta ja julkaisemalla lehtiartikkeleita toiminnastaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja rahankeräystä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

3§ Kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

4§ Keskusjärjestöt

Yhdistys liittyy Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:hyn ja Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:hyn. Yhdistys voi kuulua jäsenenä myös muihin kenneltoimintaa harrastaviin järjestöihin.

5§ Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosi-. perhe-, kunnia- tai kannatusjäseniä.

Vuosijäseneksi pääsee henkilö, jonka yhdistyksen hallitus yksimielisesti hyväksyy.

Perhejäseneksi pääsee henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, jolle yhdistys tahtoo osoittaa kunnioitusta ja kiitollisuutta.

Ehdotus alistetaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, liikelaitos tai rekisteröity yhdistys, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

6§ Jäsenoikeudet

Yhdistyksen kaikki 15 vuotta täyttäneet jäsenet kannatusjäseniä lukuun ottamatta ovat äänivaltaisia. Alle 15-vuotiailla jäsenillä on puhevalta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7§ Jäsenmaksut

Liittyessään yhdistyksen kaikki jäsenet suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

8§ Jäsenen eroaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on vapaa jäsenyydestä ja sen aiheuttamista velvoitteista seuraavan kalenterivuoden alun.

9§ Jäsenen erottaminen

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, ellei hän ole kehotuksesta huolimatta suorittanut jäsenmaksuaan. Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous 3/4 äänen enemmistöllä erottaa jäsenen joko lopullisesti tai määräajaksi, kun tämä;

1) on toiminut tavalla, joka ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa.

2) on rikkonut lakia tai toiminut hyvien tapojen vastaisesti.

10§ Eronneen tai erotetun jäsenen oikeus yhdistyksen omaisuuteen

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

11§ Hallitus

1. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kalenterivuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) kolmeksi (3) kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Vuosittain on erovuorossa kaksi (2) varsinaista jäsentä. Kolmen ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla hallitusta ensi kerran valittaessa.

2. Jos hallituksen varsinainen jäsen eroaa kesken toimikauttaan astuu 1. varajäsen hänen tilalleen. Toinen varajäsen siirtyy hänen tilalleen ja toiseksi varajäseneksi valitaan uusi varajäsen.

3. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen pankki-. posti- ym.juoksevissa asioissa.

12§ Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään kolme (3) sen jäsentä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

13§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on;

1. valita vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri kalenterivuodeksi kerrallaan.

2. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön.

3. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta, samoin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta, ja

4. edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

14§ Toimintavuosi

Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain.

15§ Yhdistyksen kokoukset

Kutsu kevät- ja syyskokouksiin ilmoitetaan lehti-ilmoituksin viimeistään 7 vuorokautta ennen kokousta kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun aikana. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja

2) valitaan kokouksen sihteeri

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

6) esitetään yhdistyksen vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus

7) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8) muut mahdolliset esille tulevat asiat.

Syyskokous pidetään marras-joulukuun aikana. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja

2) valitaan kokouksen sihteeri

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

6) esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle kalenterivuodelle

7) määrätään jäsenmaksut tulevalle kalenterivuodelle

8) valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi

9) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 11§ noudattaen

10) valitaan joka kolmas vuosi kaksi varajäsentä hallitukseen kolmeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi

11) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä

12) valitaan yhdistyksen edustaja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry;n varsinaisiin kokouksiin

13) käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet

14) käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle yksi (1) kuukausi ennen syyskokousta

15) käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§ määräykset

16§ Ylimääräinen kokous

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen ilmoitetaan lehti-ilmoituksin viimeistään 7 vuorokautta ennen kokousta kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

17§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Ehdotuksen on kummassakin kokouksessa saavutettava vähintään 3/4 annetuista äänistä. Toisen kokouksista on oltava varsinainen kokous.

18§ Purkautuneen yhdistyksen varat

Yhdistyksen purkautuessa tulevat sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti jollekin kennelasiaa ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle, yhteisölle tai säätiölle.

19§ Yhdistyslaki

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.